Algemene voorwaarden

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@keipakket.nl. Het adres van Keipakket, onderdeel van De Grillende Keukenmeiden is Bloemendalsestraat 5-A, 3811 EP Amersfoort met KvK-nummer: 67340091.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

– Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een bestelling plaatst bij Keipakket. 

– Bestelling: een bestelling van een klant via de website van Keipakket of een andere online besteldienst;

– Website: www.keipakket.nl;

-Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en Keipakket met betrekking tot de bestelling;

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De overeenkomst komt tot stand zodra de klant op het moment dat de bestelling is gedaan.

2.3 Keipakket faciliteert slechts het bestelproces, maar zij is geen partij bij de overeenkomst.

2.4 Voor de correcte uitvoering van de overeenkomst is vereist dat de klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient Keipakket onverwijld te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de klant jegens Keipakket.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de website.

3.3 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van Keipakket kunnen overeenkomsten niet door de Klant worden ontbonden. Derhalve kan een bestelling niet door een klant worden geannuleerd, nadat de klant de bestelling heeft gedaan.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij Keipakket.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Keipakket is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

 Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de bestelling of de uitvoering van de overeenkomst kunnen worden gemeld naar het mail adres of telefoon waarvan contactgegevens op de website worden vermeld. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Keipakket, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van Keipakket voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Amersfoort.